สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

    
 นางสาวเสาวลักษณ์ กองแก้ว
           หัวหน้าฝ่าย
    การเงินและงบประมาณ

 

 

                                    
       นางวรรณกร  แสงทอง          นางพรทิพย์ วิสุวงษ์         นางนันท์วดี ศรีทับทิม

            เจ้าหน้าที่บัญชี

       เจ้าหน้าที่งบประมาณ           เจ้าหน้าที่การเงิน    

              

                        
       นางอุไรวรรณ์  ศรีสุด      นางจันทรกานต์ ชาติชาวนา      
         เจ้าหน้าที่การเงิน             เจ้าหน้าที่ธุรการ           

 

 

 

 

 

 

view