สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
 
  
เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียน ประกอบด้วย

 หนังสือ ปากกา ดินสอ เทียนและรัศมีเปลวเทียน ภายในวงกลม ๒ วงซ้อนกัน
วงนอกเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔.๕ เซนติเมตร  วงในเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓.๕ เซนติเมตร

 หนังสือ  ปากกา  ดินสอ  เทียนและรัศมีเปลวเทียน
  
 หนังสือ  ปากกา ดินสอ          เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้

เทียนและรัศมีเปลวเทียน      เป็นแสงสว่าง ปัญญา ความเจริญก้าวหน้า

                                                           


สีประจำโรงเรียน
แดง - เหลือง
 

สีแดง         หมายถึง       กล้าหาญ อดทน

                                 สีเหลือง        หมายถึง      เมตตาธรรม มีความสงบเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา


คำขวัญของโรงเรียน

สุวิชฺชา  สุสิปฺปํ  สุสีลวา  คุณธมฺมิโก

ศาสตร๋์ดี  ศิลป์ดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม

Good Science  Good Art  Good  Behaviour  Grand morality

   
                                 ศาสตร์ดี          หมายถึง       

มีความรู้ดี

                                 ศิลป์ดี หมายถึง

การรู้จักนำความรู้ไปประยุต์ใช้ได้เกิดประโยชน์  

                                 ประพฤติดี หมายถึง

การนำประโยชน์จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน    

                                 มีคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในคุณงาม  ความดี  หรือ  สัมมาทิฐิ  คือ  ความเห็นชอบ   ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว
 
 

ดอกแก้ว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสามัคคี มีชื่อเสียงขจรไกล

 

view