สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน


   

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์

ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

                                 
                    พลเรือตรีอัครเดช  นาคอ่อน         นางสาวแสงจันทร์  เทพวงษา
                        ผู้จัดการ/กรรมการ           ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
                                
                    พลเรือโท เสมา  สุวรรณโชติ     นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา
                    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)         กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
                               
                     นายสุขสันต์  สายงาม           นาวาเอก สมพงษ์  ยาสบู่
                    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)         กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
                   
                   นางจุฑารัตน์  พรรณสมัย
                     กรรมการ (ผู้แทนครู)

 

view