สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ

ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ

                                   
                   พลเรือตรีเอนก  อันสุขสันต์         นางสาวแสงจันทร์  เทพวงษา
                        ผู้จัดการ/กรรมการ     ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการ
                                
                    นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์              นายศุภชัย  นิ่มอนงค์
                     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)            กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
                                
                     นายพนธกร  ใคร่ครวญ           เรือเอกอวยชัย  ศรีไกรภักดิ์
                    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)         กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

                  

                    นายณัฐกรณ์  หมีทอง
                     กรรมการ (ผู้แทนครู)

 

view