สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

วิสัยทัศน์   (VISION) 

"เป็นโรงเรียนสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ"

 

พันธกิจ  (MISSION)

1.  จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสากล

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อตนเอง ต่อสังคมและ ประเทศชาติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลอดจากสารเสพติด

3.  พัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ในปี 2558 จัดหาสื่อการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้สื่ออีเล็คทรอนิค (ICT)  ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  และเผยแพร่ผลงานทางออนไลน์

5.  ครูและบุคลากร มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

6.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

 

เป้าประสงค์  (Goals)

1. นักเรียนทุกคน มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2. นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณ มุ่งทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลอดจากสารเสพติด  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามของไทย

3. ครูมีการพัฒนาปรับหลักสูตรการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี  2558  พร้อมทั้ง จัดหาสื่อการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครูและบุคลากรมีศักยภาพที่ใช้สื่ออีเล็คทรอนิค (ICT)  ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและเผยแพร่ผลงานทางออนไลน์

5. ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

.

กลยุทธ์

               1. พัฒนาการเรียนการสอนและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน

               2. พัฒนาการบริหารจัดการ

               3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ บุคลากรทางการศึกษา

               4. เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน


 

view