สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

 รายนามผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้รับใบอนุญาต

นาวาเอก  ขุนศรีนาวา                                   

นาวาโท  วิจิตร  ชนไมตรี

นาวาโท  สิงโต  วาสิกคุตต์

พลเรือจัตวา  ประสงค์  พิบูลย์สงคราม

นาวาเอก สนอง  นิสาลักษณ์

พลเรือโท หม่อมเจ้า  กาฬวรรณดิส ดิสกุล

พลเรือตรี สนอง  นิสาลักษณ์

พลเรือโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร

พลเรือโท ยุธยา  เชิดบุญเมือง          

พลเรือโท ประเสริฐ  น้อยคำศิริ  

พลเรือโท เกษม  เมฆลอย

พลเรือโท ปรีดา  กาญจนรัตน์

พลเรือโท นคร  พิบูลย์สวัสดิ์

พลเรือโท มนัส  ปิ่นกุลบุตร                             

พลเรือโท ตรีรัตน์  ชมะนันทน์   

พลเรือโท จุมพล  หงส์ทอง

พลเรือโท วสินธ์  สาริกะภูติ   

พลเรือโท มานิตย์  ดีมาก

พลเรือโท เชษฐ  โกมลฐิติ                           

พลเรือโท วัฒนา  วงศ์วิเชียร 

พลเรือโท เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ 

พลเรือโท วิรัตน์  ดำรงค์เจริญ 

พลเรือโท สีวิชัย  สิริสาลี    

พลเรือโท สุวิทย์  ธาระรูป     

พลเรือโท พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์  

พลเรือโท สนธยา   น้อยฉายา

พลเรือโท ธนะกาญจน์  ใคร่ควรญ

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์

.............๒๔๙๓ - ...............๒๔๙๔

.............๒๔๙๔ - ...............๒๔๙๖

.............๒๔๙๔ - ...............๒๔๙๘

๒๙ เม.ย. ๒๔๙๘ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๐๐

๒๐ ก.ย. ๒๕๐๐ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๐๒

๑ ส.ค. ๒๕๐๒ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๐๖

๑ ต.ค. ๒๕๐๖ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๐๙

๑ ต.ค. ๒๕๐๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๑

๑ ต.ค. ๒๕๒๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖

๑ ต.ค. ๒๕๒๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘

๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑

๑ ต.ค. ๒๕๓๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔

๑ ต.ค. ๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕

๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗

๑ เม.ย. ๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๘

๑ ต.ค. ๒๕๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙

๑ ต.ค. ๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑

๑ ต.ค. ๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒

๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓

๑ ต.ค. ๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔

๑ ต.ค. ๒๕๔๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๖

๑ เม.ย. ๒๕๔๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๘

๑ เม.ย. ๒๕๔๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๐

๑ เม.ย. ๒๕๕๐ –  ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓

๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

๑ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙

๑ เม.ย.๒๕๕๙ - ๓๐ มี.ค.๒๕๖๑

พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ

๑ เม.ย.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ

นาวาโท วิจิตร  ชนไมตรี

นาวาโท สิงห์โต  วาสิกคุตต์

นาวาตรี ปลั่ง  สมิตเมฆ   

นาวาตรี ชาย  อินทรประสิทธิ์ 

นาวาตรี ประชา  กนิษฐชาติ  

นาวาตรี สมจิตต์  ธัมมรัคคิต

นาวาโท โสภณ  สุญาณเศรษฐกร   

นาวาโท สิทธิพล  เจริญผล  

นาวาเอก ประเสริฐ  น้อยคำศิริ    

พลเรือตรี เกษม  ลิขิตวงศ์

นาวาเอก โอภาส  จำรัสศรี 

พลเรือตรี เกษม  เมฆลอย 

พลเรือตรี ไพโรจน์  พูนสวัสดิ์

พลเรือตรี อุดมศักดิ์  ราชรัตนารักษ์ 

พลเรือตรี ดำรงค์  ทวนดิลก  

พลเรือตรี ประพร  จรูญพร

พลเรือตรี สุมิตร  ชื่นมนุษย์      

พลเรือตรี สิทธิวัฒน์  หาญสมบูรณ์

พลเรือตรี สรรค์ชัย  แจ้งศรีสุข

พลเรือตรี นฤดล  ปุราคำ  

พลเรือตรี มานิตย์  ดีมาก  

พลเรือตรี ธำรง  ไก่แก้ว       

พลเรือตรี พิชาชาญ  ทรัพย์บุญมี 

พลเรือตรี เรวัต  ทองประเสริฐ

พลเรือตรี อภิวัฒน์  สมัคงาน  

พลเรือตรี ทวีศักดิ์  บุรุษานนท์  

พลเรือตรี ประพนธ์  จันทรวงศ์  

พลเรือตรี ต่อบุญ  ไกรฤกษ์

นาวาเอก ธำรง  เดชวรรณ

นาวาเอก วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ์  

พลเรือตรี ประเสริฐ  ชื่นจิตต์  

พลเรือตรี บรรจบ  ปรีชา                 

พลเรือตรี สุธีร์  เสถียรไทย              

นาวาเอก อภิสิทธิ์  สุนทรเรขา             

นาวาเอกปรารถนา   ทองศิริ              

นาวาเอกชูฤกษ์  บุญทัศน์                  

นาวาเอกปรารถนา   ทองศิริ        

พลเรือตรี อัครเดช  นาคอ่อน

พลเรือตรี รณรงค์  สิทธินันทน์

.............๒๔๙๕ - ...............๒๔๙๖

.............๒๔๙๖ - ...............๒๔๙๗

.............๒๔๙๗ - ...............๒๔๙๘

.............๒๔๙๘ - ...............๒๕๐๐

.............๒๕๐๑ - ...............๒๕๐๒

.............๒๕๐๒ - ...............๒๕๐๓

.............๒๕๐๓ - ...............๒๕๐๗

.............๒๕๐๗ - ................๒๕๐๘

๗ ก.ค. ๒๕๐๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๐๙

๑ ต.ค. ๒๕๐๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๑

๑ ต.ค. ๒๕๒๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๓

๑ ต.ค. ๒๕๒๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔

๑ ต.ค. ๒๕๒๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๖

๑ ต.ค. ๒๕๒๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘

๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๐

๑ ต.ค. ๒๕๓๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑

๑ ต.ค.   ๒๕๓๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๓

๑ ต.ค. ๒๕๓๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๔

๑ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕

๑ ต.ค. ๒๕๓๔ – ๓๐   ก.ย. ๒๕๓๕

๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖

๑ ต.ค. ๒๕๓๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๗

๑ ต.ค. ๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๘

๑ ต.ค. ๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙

๑ ต.ค. ๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐

๑ ต.ค. ๒๕๔๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑

๑ ต.ค. ๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓

๑ ต.ค. ๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓

๑ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๖

๑ พ.ย. ๒๕๔๖ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๔๗

๒๑ พ.ค. ๒๕๔๗ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๔๗ 

๑๗ ส.ค. ๒๕๔๗ – ๒๘ พ.ย. ๒๕๔๘

๒๙ พ.ย. ๒๕๔๘ – ๑ ต.ค. ๒๕๕๐

๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๓๐  ต.ค.  ๒๕๕๒

๑ พ.ย. ๒๕๕๒ - ๓ เม.ย ๒๕๕๕

๓ เม.ย  ๒๕๕๕ - ๑๐  เม.ย ๒๕๕๖

๑๐  เม.ย  ๒๕๕๖ - ๓๐ เม.ย.๕๘

๓๐ เม.ย.๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐

๑ ต.ค.๒๕๖๐ -๓๐ มี.ค.๒๕๖๑

พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์

๑ เม.ย.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

                                                     ครูใหญ่/ผู้อำนวยการ

นางฉวี ปัญญาอรรถ

นางพเยาว์ ฮอเจริญชัย

นางอรวรรณ มงคลทิพย์ (รักษาการแทน)

นางวาณี ขำนิล (รักษาการแทน)

นาวาตรี ธรรมนูญ นาคสกุล

นางวาณี ขำนิล

นางชนิตา ยิ้มเครือ

นางสุรีย์ บุญวงษ์

นางมาลี เหมพรม (รักษาการแทน)

นายกิตติ ชคทานนท์

นายยุทธกร นาคศรี (รักษาการแทน)

นางศุภภาณี คลังเงิน

นางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา

๑๖ ก.ย. ๒๔๙๓ – ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๑

๓๑ ต.ค. ๒๕๐๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๐๒

๓๐ ก.ย. ๒๕๐๒ - ......ก.ค. ๒๕๐๒

๑๗ พ.ค. ๒๕๐๔ – ๑๘ พ.ค. ๒๕๐๗

๑๘ พ.ค. ๒๕๐๗ – ๑ ก.ค. ๒๕๑๔

๑ ก.ค. ๒๕๑๔ – ๑ เม.ย. ๒๕๓๔

๑ เม.ย. ๒๕๓๔ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๘

๑ ก.พ. ๒๕๔๘ – ๓ พ.ย. ๒๕๔๙

๓ พ.ย. ๒๕๔๙ – ๑ พ.ย. ๒๕๕๐

๑ พ.ย. ๒๕๕๐ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๑

๑ พ.ย. ๒๕๕๑ - ๕ ม.ค. ๒๕๕๒

๕ ม.ค. ๒๕๕๒ - ๑ พ.ค. ๕๙

๑ พ.ค. ๕๙ - ปัจจุบัน

view