สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝ่ายวิชาการ

   
    นายสุขสันต์  สายงาม

      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

                                      
       นางเจริญสุข ชะอุ่มเกษ        นางละอองดาว เพชรสุข      นางสุวรรณา  เบ้ารักษา
    หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

         หัวหน้างานทะเบียน         

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย     
           วัดและประเมินผล
                       

         นางจรัณญา  ตันมีสุข

        นางวรรณิภา  นิยมสัตย์         นางยุภาภัติ พิมพะวงค์

   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์       หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคม
                    
                         
      นางสาวคงสิริ อันชำนาญ           นางปนัดดา ปาจะกัง       นางสาวกุลสตรี โตเจริญ
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ        หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ
                
         นางเยาวพร ทองเฉลิม       นางสาวเสาวคนธ์ รอดกวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                
     น.ส.จุไรวรรณ สวนเดิมบาง
       เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ     
view