สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

  
 นางลัดดาวรรณ  ยุบลพันธุ์
         หัวหน้าฝ่าย
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

 

                     
     นางณัทภัสสร  การะเกตุ      นายมานพ  พรหมแจ้ง            นางสาวศรีนวน รังผึ้ง

       หัวหน้างานส่งเสริม

   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน    หัวหน้างานอาคารสถานที่

      และกิจกรรมนักเรียน

        

          
      นายณัฐกรณ์  หมีทอง           นางสุนันทา ธรรมศิลป์   นางสาวนงศมนต์ ไชยบุตร
       หัวหน้างานปกครอง     หัวหน้างานโภชนาการ               หัวหน้างานอนามัย
     
  นางอภิญญา ทรัพย์เจริญมาก
   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

view