สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
 ครูประจำชั้น/ครูพิเศษ/ครูพี่เลี้ยง

 

ปฐมวัย

 

อนุบาล 1

 

  

  

 

นางศรีประเสริฐ  รุ่งเจริญ

ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวเยาวลักษณ์  คำนอก

ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวฐิตาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ

ครูประจำชั้น อ.1/3

 

 

 

 

อนุบาล 2

 

  

  

 

นางศรีนวล  ทองอ่อน

ครูประจำชั้น อ.2/1

นางพิมพร  กาโน

ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวนิภัทรดา  ท่อกระโทก

ครูประจำชั้น อ.2/3

 

 

 

 

อนุบาล 3

 

  

  

 

นางอรุณี  ขุนสอาดศรี

 ครูประจำชั้น อ.3/1

นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ

ครูประจำชั้น อ.3/2

นางศิริวรรณ  รัตนกร

ครูประจำชั้น อ.3/3

 

 

 

 

 

                             ประถมศึกษา

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

  

  

  

 

น.ส.อุไรวรรณ์ ทาบุตตะ

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางมะลิวรรณ เบญมาตย์

ครูประจำชั้น ป.1/2

น.ส.สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ

ครูประจำชั้น ป.1/3

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

  

  

 

นางสุพรรณทิภา เกตุเมฆ

ครูประจำชั้น ป.2/1

นางยุภาภัติ พิมพะวงค์

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางอุดมรักษ์ ศรพรหม

ครูประจำชั้น ป.2/3

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

  

 

 

 

นางขนิษฐา หนิมสุข

ครูประจำชั้น ป.3/1

นางภคนพ นาคนุช

ครูประจำชั้น ป.3/2

น.ส.เสาวคนธ์ รอดกวี

ครูประจำชั้น ป.3/3

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

  

  

 

นางจรัณญา ตันมีสุข

ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวศศิณา  หนูพันธ์

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางกุลชนา  ไชยชน

ครูประจำชั้น ป.4/3

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

นางหัทยาพร  ใบสันต์

ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ทิพย์

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางน้ำฝน  ทองเพชร

ครูประจำชั้น ป.5/3

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

  

  

 

นางสุวรรณา  เป้ารักษา

 ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวกัลยรัตน์ รู้ทำนอง

ครูประจำชั้น ป.6/2

นางเยาวพร  ทองเฉลิม

ครูประจำชั้น ป.6/3

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษา

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

นางขัวญเรือน ณ บ้านเบิก

ครูประจำชั้น ม.1/1

นางวรรรณิภา นิยมสัตย์

ครูประจำชั้น ม.1/2

นางสาวปุณร์ญภรส์ พุทธานุรักษ์

ครูประจำชั้น ม.1/3

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

 

 

นางวชิราภรณ์ สุราวุธ

ครูประจำชั้น ม.2/1

น.ส.สิรินารถ ดวงจันทร์

ครูประจำชั้น ม.2/2

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

  

 

 

 

นางประดับ  สัตยาชัย

ครูประจำชั้น ม.3/1

นางสาววิภาดา  อยู่รุ่งเรือง

ครูประจำชั้น ม.3/2

น.ส.อรพรรณ  ปั้นผล

ครูประจำชั้น ม.3/3

 

 

 

 


 

ครูพิเศษ

 

  

  

 

นายณัฐกรณ์ หมีทอง

นางณัทภัสสร การะเกตุ นายมานพ  พรหมแจ้ง น.ส.ศรีนวน รังผึ้ง

 

 

 

 

  

 

 

  

น.ส.จันทร์แก้ว จินดา

นางสุนันทา ธรรมศิลป์

นายกฤษณ นาควะรี

น.ส.นงศมนต์ ไชยบุตร

นางจุฑารัตน์ พรรณสมัย

น.ส.ปนัดดา เขียวชะอุ่ม

น.ส.ทิพากร ผูกรัก

นางสวนีย์ อยู่ภู

 

 

 

น.ส.คงสิริ อันชำนาญ

น.ส.กุลสตรี โตเจริญ

น.ส.พัชรินทร์ นุชดำรงค์

นายอัครเดช อัศวภูมิ

น.ส.รัตติยากร วงษ์สวัสดิ์

 

 

 

 

ผู้ช่วยครู

 

  

 

  

  

น.ส.พัชรียา ยอดดำเนิน

นางพิไลพร นาภรณ์

นางทัศนีย์ อักษรสมบัติ

นางสุมานี คำพันธ์

 

 

 

 

  

  

  

นางสมใจ จาดนนท์

นางวันนา ศรีสุภาพ

นางวิรัลพัชร เทียนทอง

นางพรกนก คงชเวช

 

 

 

 

 

view