สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักงานผู้จัดการ

          
       พลเรือตรี เอนก  อันสุขสันต์
                  ผู้จัดการ
                         
     น.อ.ชัยยุทธ  ยกเลื่อน           น.อ.สมชาย  สีสำลี      น.อ.วุฒินันท์  พยัคฆ์สังข์
          ผู้ช่วยผู้จัดการ      หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน      หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
                   

        

           

        
       น.อ.ชนก  สนทราพรพล              น.ท. พินิจ  บุญมา      พ.จ.อ.ธรกนก  ขันธุ์เงิน
         หัวหน้าฝ่ายบริการ            หัวหน้าฝ่ายครุภัณฑ์    จนท.ประจำสำนักงานผู้จัดการ

       

       จ.อ.สัญญา  สนธิ
 จนท.ประจำสำนักงานผู้จัดการ
view